„Erasmus+“ projektas „Kelionė įtraukiojo ugdymo link“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000075033)

Nuo 2022 metų rugsėjo 1 d. Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje prasidėjo „Erasmus+“ programos projekto įgyvendinimas. Šis projektas yra skirtas gimnazijos pedagogams. Projekto metu mokytojai dalyvaus mokymuose užsienyje, tobulins profesines kompetencijas, susijusias su įtraukiuoju ugdymu. Susistemintos žinios, įrankiai, metodai bus išbandomi praktiškai, adaptuojami gimnazijai. Bus rengiamas atvirų pamokų ciklas. Taip pat bus rengiamos diskusijos  projekto tarpiniams rezultatams aptarti,  kūrybinės dirbtuvės gimnazijos mokytojams. Jie  aptars metodus ir įrankius, sukurs savo pamokų planus bei pateiks pastabas rekomendacijoms. Galiausiai bus parengtos rekomendacijos su pavyzdiniais pamokų planais.

Šio projekto uždaviniai:

  1. Tobulinti IKT taikymą pamokose;
  2. Gerinti mokytojų gebėjimus kurti įtraukiančią ugdymo aplinką;
  3. Susipažinti ir taikyti naujus ugdymo(si) proceso diferencijavimo ir individualizavimo metodus;
  4. Parengti rekomendacijas mokytojams apie įtrauktį pamokose.

Numatomi projekto rezultatai:

– Devyni mokytojai (trys pradinio ir šeši pagrindinio, vidurinio ugdymo pakopų) dalyvaus mokymuose užsienyje, tobulins profesines kompetencijas, susijusias su įtraukiuoju ugdymu;

– Organizuotas atvirų pamokų ciklas, įvertinantis  gautų žinių, metodų, įrankių praktinę naudą, jų adaptavimas;

– Metodinės dirbtuvės ir diskusijos mokytojams;

– Rekomendacijos su pavyzdiniais pamokų planais (mažiausiai 10), kurie bus pristatomi gimnazijos bendruomenei ir viešai skelbiami gimnazijos interneto svetainėje.

– kokybiškesnės pamokos.

Projekto trukmė: 2022 m. rugsėjis – 2023 m. rugpjūtis

Projekto komanda:

Aleksej Peržu – projekto koordinatorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, biologijos mokytojas metodininkas;

Inga Kulienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

Jūratė Skrickienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

Lilija Schoenbeck – užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė;

Galina Kuzborskaja – užsienio (anglų) kalbos vyr. mokytoja;

Justyna Sadovska – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;

Ekaterina Ushakova – dorinio ugdymo (etikos) mokytoja;

Anastasija Kodzisova – dailės mokytoja;

Anastasija Tretjakova – fizikos mokytoja;

Natalija Maklakova – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja.

Projektą finansuoja „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo programa (Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000075033).