Specialusis pedagogas

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos specialiosios pedagogės

Irinos Celencevičienės darbo grafikas

Darbo dienaKontaktinės valandosKonsultacijų valandosPietų pertrauka
Pirmadienis8:30-15:308:00 – 8:30
15:30 – 16:30
12:10 – 12:40
Trečiadienis8:30 – 13:308:00 – 8:30
14:00 – 16:00
13:30 – 14:00
Penktadienis8:30 – 13:30
14:00 – 15:30
8:00 – 8:30
15:30 – 16:00
13:30-14:00

Konsultacijos vyksta tiesioginiu ir/ar nuotoliniu būdu  irinacel@yahoo.com   Tel. +37061204814

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje.
  • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Vilniaus miesto PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
  • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
  • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.