Logopedas

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos logopedės

Hannos Gudeliun

darbo grafikas

DARBO DIENAKontaktinės valandosNekontaktinės valandos
Darbas su dokumentais
Konsultacijų valandosPietų pertrauka
Pirmadienis8:30-12:30
13:15- 15:15


8:00-8:30
17:15-18:00
15:15-17:1512:30-13:15
Antradienis8:30 -11:05
12:10-15:05
15:05-17:50-----------------11:05- 12:10
Trečiadienis9:20 – 12:30
13:15-15:15

17:15-18:0015:15-17:1512:30-13:15
Ketvirtadienis8:30 – 10:20
11:25-15:05
17:05-17.5015:05– 17:05
15:15– 16:00
10:20-11:25
Penktadienis9:25-14:108:25-9:25
14:40-16:55
---------------14:10-14:40

  1. Logopedų funkcijos:

1.1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;

1.2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai;

1.3. bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

1.4. sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;

1.5. šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

1.6. padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

1.7. padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;

1.8. konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;

1.9. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;

1.10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

1.11. dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje;

1.12. taiko savo darbe logopedijos naujoves;

1.13. šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;

  1. Logopedai atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.