Projektinės veiklos aprašas

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS 

PROJEKTINĖS VEIKLOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  Atsižvelgiant į Lietuvos švietimo sistemos siekį modernizuoti ugdymo procesą, skatinti ugdymo proceso metodų įvairovę, Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinėje mokykloje organizuojami metiniai projektiniai darbai, kurie  yra  laisvai pasirenkami, rengiami bei vertinami. Projektine veikla siekiama ugdyti mokinių savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atsakomybę už savo darbo rezultatus.

Projektinis  darbas – ugdymo procese mokinio rengiamas  pasirinktos krypties ilgalaikis  darbas, skirtas ugdyti ir įvertinti bendrąsias ir pasirinktos krypties dalykines kompetencijas, atliekantis ugdomąją bei vertinamąją funkcijas.

Numatomos pagrindinės projektinio darbo kryptys:

Tiriamoji-taikomoji – tai analitinio pobūdžio darbai (tyrimai, modeliavimas, analizė). Darbą sudaro tiriamasis – taikomasis veiklos procesas, rezultatas su aprašu ir pristatymas projekto vertinimo komisijai.

Menų – tai kūrybinio pobūdžio darbai, kurių rezultatas – sukurtas arba atliekamas meno kūrinys  (dailės kūrinys, filmas, šokis ar spektaklis). Darbą sudaro projektinis darbas, aprašas, kūrybinio darbo pristatymas vertinimo komisijai.

Technologijų – tai praktinio pobūdžio darbai, kuriuos atliekant taikomos įvairios technologijos.  Darbą sudaro technologinis procesas, rezultatas su aprašu ir pristatymas vertinimo komisijai.

Gali būti rengiami kelių dalykų integruoti projektai. Mokinys, susipažinęs su einamųjų mokslo metų dalyko Metodinės grupės siūlomomis projektinių darbų temomis,  renkasi darbo kryptį, dalyką ar ugdymo sritį bei koreguoti temą.

II. METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas:

1. Teikti mokiniams galimybę įgyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas per tiriamąją ir/ar kūrybinę veiklą bei formuoti sąmoningą,  iniciatyvią  asmenybę,  gebančią  nagrinėti aktualius klausimus.

Uždaviniai:

1.   Ugdyti  mokinių  gebėjimą  ieškoti bei susirasti reikiamą informaciją, ją  sisteminti  ir kūrybiškai pritaikyti.

2. Ugdyti mokinių gebėjimą  kelti tiriamosios veiklos tikslus, uždavinius, etapus.

3. Skatinti projekte dalyvaujančius mokinius savarankiškai, pažangiai mąstyti, kurti, tyrinėti, analizuoti.

4. Skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą bei ugdyti socialines kompetencijas, vykdant tiriamąją veiklą.

5. Plėtoti ugdymo(si) aplinką, palankią skirtingų gebėjimų mokinių saviraiškai.

 III. MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

1. Rengdami projektinį darbą mokiniai pagilina pasirinkto dalyko, kurio  mokosi pagal Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, įgytas dalykines kompetencijas.

2. Mokiniai įgyja šias kompetencijas:

2.1. mokėjimą mokytis (atsakomybę už savo mokymąsi, planuoti mokymąsi, save motyvuoti);

2.2.  komunikavimo (gebėjimą pasirinkti priemones ir būdus informacijai rasti, perteikti, veiksmingai komunikuoti).

2.3. pažinimo (gebėjimą įvardinti problemą, numatyti jos sprendimo etapus ir nuosekliai veikti, daryti pagrįstas išvadas);

2.4. asmeninę (darbą atlikti sąžiningai, gerbti ir toleruoti kitus, valdyti emocijas ir jausmus);

2.5. iniciatyvumo ir kūrybingumo (kūrybingai, nestandartiškai mąstyti ir veikti, kelti idėjas, gebėti jomis pasinaudoti);

2.6. kultūrinę (atsakingai ir kūrybingai dalyvauti kultūros procesuose).

IV. PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

1. Projektinė veikla yra privaloma  9, 11 klasių mokiniams ir įgyvendinama per mokslo metus. Visose kitose klasėse ši veikla gali būti vykdoma mokinių ir mokytojų bendru susitarimu.

2. Dalykų mokytojai, dirbantys 9, 11 klasėse, paruošia ir pasiūlo 1-2 projekto temas, aptaria jas su mokiniais bei atsižvelgia į mokinių interesus ir poreikius.

3. Dalyko mokytojai projektų temas pateikia  dalyko Metodinės grupės pirmininkui iki einamųjų mokslo metų spalio mėnesio.

4. Dalyko Metodinės grupės pirmininkas projektų temas teikia stvarstyti, aptarti ir tvirtinti Metodinei tarybai iki einamųjų mokslo metų spalio 5 dienos.

5. Projektinio (tiriamojo) darbo  vadovas kartu su mokiniu aptaria darbo tikslus ir uždavinius, darbo struktūrą, metodus, informacijos šaltinius, supažindina su projekto vykdymo etapais, nurodo darbų pristatymo datą.

6. Baigę rengti projektinį darbą, mokiniai sudaro aplanką: atspausdina projekto medžiagą, prideda kompiuterinę laikmeną, kurioje yra projekto medžiaga ir darbo pristatymo (gynimo) pateiktis.

7. Mokiniai  pateikia  projektinį darbą dalyko Metodinės grupės projektinių  darbų  vertinimo  komisijos  pirmininkui  ne  vėliau  kaip  prieš savaitę  iki  darbo gynimo.

8. Projektinių darbų pristatymas vyksta dalykų Metodinėse grupėse iki balandžio mėn. pagal grafiką, patvirtintą Metodinėje taryboje. dalyko Metodinės grupės projektinių  darbų  vertinimo  komisija atrenka geriausius darbus mokykloje organizuojamai mokslinei projektinių (tiriamųjų) darbų konferencijai.

9. Geriausi projektiniai (tiriamieji) darbai viešai pristatomi mokyklos bendruomenei balandžio mėnesį mokslinėje konferencijoje.

10. Mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui organizuoja mokiniams ir dalykų mokytojams seminarą apie projektinių darbų rengimą ir įgyvendinimą.

V. METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ VYKDYMO ETAPAI

Projekto pasirengimo bei vykdymo etapai:

1. Pasirengimas:

1.1. temos pasirinkimas, aptarimas bei aktualių problemų įvardijimas su darbo vadovu;

2. Planavimas:

2.2. tikslų, ilgalaikių ir trumpalaikių uždavinių  formulavimas, numatomas tarpinių atsiskaitymų /konsultacijų  pobūdžio ir laiko nustatymas.

3.Vykdymas:

3.1. medžiagos rinkimas, apdorojimas, tarpinės konsultacijos su projekto vadovu.

4.Apibendrinimas:

4.1.sukauptos medžiagos sisteminimas, pasiruošimas pateikti apibendrintus rezultatus, apipavidalinimas, vadovaujantis  mokykloje parengtomis ir patvirtintomis rekomendacijomis. (Projektinės veiklos aprašo priedas.)

5.Pristatymas:

5.1.Projektinių darbų pristatymas vyksta dalykų Metodinėse.

6. Įvertinimas:

6.1.Pagal projektinės veiklos aprašo priedo kriterijus komisija įvertina bei atrenka geriausius darbus, atrenkami  geriausieji darbai, kurie pristatomi  mokyklos  mokinių konferencijoje.

 V. METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ VERTINIMAS

 

Projektinius darbus vertina darbo vadovas ir Metodinės grupės vertinimo komisija. Darbo vadovas vertina projektinio darbo vykdymo eigą ir rezultatą, Metodinė  vertinimo komisija vertina rezultatą ir pristatymą.

Numatomi neformalus tarpinis ir formalus galutinis projekto vertinimas.

1. Tarpinius vertinimus organizuoja mokytojas-projekto vadovas.

2. Tarpinis vertinimas – pokalbis, aptarimas, susipažinimas su darbo eiga.

3. Projektų galutiniam vertinimui sudaroma vertinimo komisija iš metodinės grupės mokytojų: komisijos pirmininkas – metodinės grupės pirmininkas, nariai – projekto vadovas, kiti dalykų mokytojai.

4. Galutiniam vertinimui pateikiamas projektinio darbo aplankas ir žodinis pristatymas.

5. Galutinis projektinio darbo vertinimas vykdomas pagal nustatytus kriterijus.

6. Galutinis įvertinimas įrašomas į atskirą elektroninio dienyno grafą.

7. Geriausių projektinių darbų autoriai ir mokytojai apdovanojami mokyklos padėkos raštais.