Psichologas

Psichologės Katerynos Pipirienės (5-12 klasės)

Darbo grafikas

Savaitės dienosDarbo laikasIš jų tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais
Pirmadienis8.00-17.3010.00-15.00
Antradienis8.00-17.3010.00-15.00
Trečiadienis8.00-17.3010.00-15.00
Ketvirtadienis8.00-17.3010.00-15.00
Penktadienis8.00-17.3010.00-15.00

Psichologės Tatyanos Yarmola (1-4 klasės)

Darbo grafikas

Savaitės dienosDarbo laikasIš jų tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais
Pirmadienis7:30-16:508:00-12:10; 14:10 -16:05
Antradienis7:30-16:508:00-12:10; 14:10 -16:05
Trečiadienis7:30-16:508:00-12:10; 14:10 -16:05
Ketvirtadienis7:30-16:508:00-12:10; 14:10 -16:05
Penktadienis7:30-16:508:00-12:10

8.00 – 8.30 – konsultacijos tėvams (pagal susitarimą)

 14.19 – 16.05 – konsultacijos mokytojams, darbas su dokumentais

12.10-12.40 – pietų pertrauka

Konsultacijos vyksta tiesioginiu ir/ar nuotoliniu budu: tatyanavalerevna2014@gmail.com,    išanksto susitarus.

Psichologo funkcijos (1-4 klasės):

  1. Psichologas atlieka šias funkcijas:

1.1. įvertina mokinio raidos lygį ir ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal ugdymo programas;

1.2. bendradarbiauja su Mokyklos pedagogais ir kitais su auklėtiniu ar mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko gerovės komisijoje;

1.3. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius auklėtinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

1.4. rengia individualias rekomendacijas auklėtinio ar  psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

1.5. dalyvauja formuojant teigiamą ugdymo įstaigos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius auklėtinius,  bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

1.6. šviečia ugdymo įstaigos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

1.7. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų  auklėtiniu problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su ugdymo įstaigos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka auklėtiniu veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

1.8. teikia informaciją apie auklėtinius  turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių auklėtinių  ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

1.9. atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į ugdymo įstaigos bendruomenės poreikius;

1.10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

1.11. vykdo lankomumo apskaitą;

1.12. derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;

1.13. planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų skaičių ir derina jį su administracija;

1.14. skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko auklėtinių, įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su administracija;

1.15. vykdo kitus direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui teisėtus nurodymus, susijusius su psichologo funkcijomis.