Socialinis pedagogas

Socialinės pedagogės (1-4 kl.) Beatos Bartosikienės darbo grafikas

Socialinės pedagogės (5-8 kl.) Irenos Voroneckajos darbo grafikas

Socialinės pedagogės (I-IV kl.) Violetos Palaimienės darbo grafikas

1.Socialinis pedagogas atlieka šias funkcijas: 

1.1. įvertinimo veikla: renka informaciją, analizuoja socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius, daro išvadas;

1.2. konsultacinė veikla: pataria, padeda, konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), Gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais bei dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

1.3. korekcinė veikla: skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja;

1.4. vadybinė veikla: organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako;

1.5. šviečiamoji veikla: informuoja, aiškina;

1.6. koordinacinė veikla: palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją;

1.7. prevencinė veikla: numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti, inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su Gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir Gimnazijossavivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

1.8. teisinė veikla: atstovauja, gina vaiko interesus;

1.9. socialinio ugdymo veikla;

1.10. vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais;

1.11. rūpinasi vaiko gerove, saugumu siekdamas jo pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatindamas visavertę asmenybės raišką ir pilietinę brandą;

  1. Ne mažiau kaip 60% darbo laiko skiriama darbui su vaikais, mokytojų, klasės auklėtojų konsultavimui; kitas darbo laikas skiriamas konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už Gimnazijos ribų.