Apie muziejų

Mokyklos muziejus buvo įkurtas 1989 m. Šiandien tai ne tik mokyklos, bet ir vietos bendruomenės kultūros bei edukacijos centras. Muziejuje vyksta pažintinės ir edukacinės ekskursijos .

Muziejaus misija: ugdyti mokinių pilietinę ir tautinę savimonę, skatinti mokinių ir mokyklos bendruomenės domėjimąsi savo krašto praeitimi ir dabartimi, kultūros paveldu, kaupiant, saugant, tyrinėjant ir puoselėjant muziejines vertybes, susijusias su mokyklos ar vietos bendruomene.

Muziejaus tikslas:

Ugdyti žmogų, jaučiantį savo tautines šaknis, suvokiantį tradicinės kultūros reikšmę,  tęsiantį ir perduodantį kultūros paveldą.

Uždaviniai:

 1. Ugdyti mokinių kūrybiškumą ir  saviraišką ;
 2.  Įgyvendinti ugdymo(si) veiklas,  skatinančias iniciatyvas ;
 3. Ugdyti mokinių asmeninių galių ir vertybių formavimą per neformaliojo ugdymo veiklas;
 4. Ugdyti mokinių gebėjimus  dirbti su muziejuje kaupiama medžiaga;
 5. Formuoti mokinių dvasines, kultūrines vertybes.

Mokyklos muziejaus funkcijos: muziejaus rinkinių formavimas; sukauptų vertybių apsaugos ir apskaitos vykdymas; rinkinių tyrinėjimas ir klasifikavimas; muziejinių vertybių puoselėjimas; ekspozicijų ir parodų rengimas, tyrimų publikavimas, edukacinė veikla; muziejaus fondų panaudojimas  ugdomajame procese, bedradarbiavimas su kitais muziejais ir organizacijomis, kurių veikla susijusi su mokyklų muziejų misija, tikslais ir uždaviniais.

Muziejaus veiklos formos:

 • Jaunųjų muziejininkų mokyklėlė;
 • Muziejaus gidų rengimas;
 • Edukacinės programos;
 • Ekskursijos ( mokiniams, tėvams, mokyklos svečiams);
 • Teminės parodos;
 • Mokinių kūrybinių darbelių parodos;
 • Pamokos muziejuje;
 • Projektinių darbų pristatymai;
 •  Vakaronės ir popietės kartu su miesto ir respublikos bendruomene;
 • Dalyvavimas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) programose;
 • Disputai-pokalbiai;

Muziejaus eksponatai – tai mūsų ir kitų mokyklų mokytojų, moksleivių ir jų tėvų, mokyklos svečių, kolekcionierių, buvusių Aleksandro Puškino vardo gimnazijos (L. Pospelovos gimnazija 1923-1940) gimnazistų dovanos. Nuotraukos, dokumentai, 1927 m.atestatas, asmeniniai daiktai iš gimnazistų archyvų.

Muziejaus ekspozicijoje sukaupta daug medžiagos apie A. Puškino gyvenimą ir kūrybą: XIX XXI amžiaus leidiniai, kūryba dailėje, muzikoje, kine. Čia galima rasti vertimų į įvairias pasaulio kalbas. Yra unikalių ir retų eksponatų: medinis Puškinų-Hanibalų giminės herbas, pašto ženklai… Ir unikalūs jie kiekvienas savaip: vieni – tuo, kaip atsirado muziejuje, kiti – senoviškumu, treti – daiktai, susiję su savininko istorija…

Čia vyksta apžvalginės ir teminės ekskursijos, pamokos, susitikimai, literatūrinės svetainės, projektų gynimai, rengiamos kultūros integravimo į dėstomus dalykus programos, parodos. Organizuojama kraštotyrinė, šviečiamoji ir kūrybinė veikla. Edukacinės programos rengiamos atsižvelgiant į ekspozicijų, keičiamų parodų tematiką, pedagogų ir lankytojų interesus, pageidavimus. Užsiėmimuose naudojami muziejiniai eksponatai, videomedžiaga ir multimedija. Jaunieji muziejininkai dalyvauja muziejaus veikloje, jie rūpinasi kultūros paveldo išsaugojimu ir gyvosios tradicijos tęstinumu.

Mokiniai dalyvauja neakivaizdinės muziejininkų mokyklos užsiėmimose („Jaunųjų muziejininkų mokykla“- 2005, 2007, 2013, 2015m.; „Jaunųjų gidų-muziejininkų mokykla“- 2017m.). http://www.lmnsc.lt/lt/naujienos/2490

Mokyklos tikslas – skatinti domėtis muziejininko ir gido profesija, plačiau susipažinti su Lietuvoje lankytinomis vietomis, architektūros terminais, meno ir dailės istorija, Lietuvos mokyklų muziejų veikla.

Mokymasis muziejuje unikalus tuo, kad tiesiogiai kontaktuojama su realiu objektu ar dokumentu, muziejaus ekspozicijos padeda suvokti laiko tėkmę, jos formuojama istorinę sąmonę.

Muziejus – atviras šaltinis mikrorajono bendruomenei, miesto mokykloms bei svečiams. Mūsų svečiai: Vilniaus Gabijos gimnazijos moksleiviai, Vilniaus Žemynos pagrindinė mokykla, Kauno A.Puškino gimnazija, Maskvos Aleksandro Puškino gimnazija, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija ir kt.

Glaudžiai bendradarbiaujama su Literatūriniu A.Puškino muziejumi Markučiuose.

Apdovanojimai: Lietuvos jaunimo turizmo centro pagyrimo raštas už prasmingą ir kūrybišką švietėjišką veiklą mokyklos muziejuje; padėkos raštas už etninės kultūros puoselėjimą, kūrybišką švietėjišką veiklą Suvalkijos ir Dzūkijos regionų mokyklų muziejų apžiūroje.

Mūsų muziejus įtrauktas į leidinį “ Lietuvos mokyklų muziejai: katalogas”(2005m., 2016 m.) Lietuvos mokyklų muziejų katalogas

Mokyklų muziejų veiklą koordinuoja  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) http://www.lmnsc.lt/