Mokytojo padėjėjas

  1. Mokytojo padėjėjas atlieka šias funkcijas:

1.1. padeda mokiniui (mokinių grupei):

1.1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), Gimnazijoje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;

1.1.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

1.1.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

1.1.3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

1.1.3.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

1.1.3.3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

1.1.3.4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

1.1.4. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

1.2. bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko;

1.3. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę-kultūrinę kompetenciją, brandumo mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus;

1.4. daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja individualių ugdymo(-si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant;

1.5. organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(-si) poreikius, ugdymo tikslus ir uždavinius;

1.6. kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(-si) aplinką;

1.7. supažindina šeimą su ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko daromą pažangą;

1.8. skatina tėvus dalyvauti klasės veikloje, rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją teikia jiems informaciją, konsultuoja;

1.9. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(-si) poreikius;

1.10. bendradarbiauja su kitais pedagogais (logopedais, specialiaisiais, socialiniais pedagogais, būsimuoju ugdomų vaikų mokytoju ir kt.);

1.11. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisideda prie bendruomenės socialinių programų įgyvendinimo;

1.12. tobulina savo kvalifikaciją.