Informacija

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos

Ugdymo karjerai centras siūlo

Ugdymo karjerai konsultacijos darbo grafikas

Karjeros planavimas Diena Laikas Vieta Mokinių amžius Vadovė
  antradienis

ketvirtadienis

penktadienis

 15.15–16.55

 

201 kab. III(11) –IV(12) klasės Jelena Kustova

Būrelis „Karjeros laiptais”

Būrelio darbo tikslas: suteikti žinių apie profesinės karjeros planavimo procesą, asmenybės pažinimą, skatinti bendrauti ir bendradarbiauti.

Būrelio pavadinimas Diena Laikas Vieta Mokinių amžius Būrelio vadovė
„Karjeros    laiptais” ketvirtadienis 15.15–16.55 201 kab I(9)–II(10) klasės Jelena Kustova

Būrelis „Finansų genijus”

Būrelio darbo tikslas:  užimti mokinius po pamokų, suteikti žinių apie finansų planavimo procesą, lavinti mokinių finansinį raštingumą.

Būrelio pavadinimas Diena Laikas Vieta Mokinių amžiūs Burelio Vadovė
„Finansų genijus” antradienis  15.15–16.55

 

201 kab. 5–8 klasės Jelena Kustova

Visus, norinčius konsultuotis dėl karjeros ugdymo, mielai prašome kreiptis į ugdymo karjerai vadovę  Jeleną Kustovą.

Kontaktai: 

jelenakustova.info@gmail.com

tel. 862591518

Ugdymo karjerai koordinatorės 2022–2023 m. m. veiklos planas


UGDYMAS KARJERAI

Ugdymas karjerai – prioritetinė profesinio orientavimo sritis.

Profesinio orientavimo tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda asmenims spręsti konkrečius karjeros klausimus.

Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis šiais principais:

 • prieinamumo;
 • nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus;
 • individualizavimo;
 • paslaugų kokybės.

Mokykla, vykdydama mokinių ugdymą karjerai:

 • sudaro sąlygas visiems mokiniams įgyti karjeros kompetencijų (žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą);
 • įgyvendina švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą ugdymo karjerai programą;
 • organizuoja su ugdymu karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas veiklas bei neformalųjį švietimą.

Mokykla, vykdydama mokinių profesinį informavimą:

 • sudaro sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbinės veiklos stebėjimas bei praktiniai užsiėmimai įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis mokymas, įgytos patirties aptarimas bei kita veikla

Mokykla, vykdydama mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį):

 • sudaro mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui);
 • padeda spręsti klausimus susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (individualaus ugdymo plano arba mokymo plano sudarymas, švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
 • padeda spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais, arba pataria kreiptis į kitus švietimo pagalbos specialistus;

Asmens, į kurias galima kreiptis profesinio orientavimo klausimais Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje:

 • Jelena Kustova, ugdymo karjeros specialistė, ekonomikos ir verslumo vyresnioji mokytoja;

Darbo laikas

Savaitės dienosDarbo laikas
Antradienis15.00 – 17.00
Ketvirtadienis15.00 – 17.00
Penktadienis15.00 – 17.00

Kontaktai: 

jelenakustova.info@gmail.com

tel. 862591518