Mokinių tarybos nuostatai

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. Bendroji dalis

1. Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos Mokinių taryba (toliau – Mokinių taryba) yra demokratinė mokinių savivaldos institucija.

2. Mokinių taryba veikia Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje savo narių iniciatyvos pagrindu, bendrauja su kitomis mokinių savivaldomis Vilniaus mieste. Bendradarbiauja su mokyklos taryba ir administracija.

3. Mokinių taryba yra ne pelno siekianti organizacija.

4. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi šiais nuostatais ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais.

5. Mokinių tarybos būstinė: Gabijos g. 8, Vilnius.

6. Mokinių tarybos veiklos trukmė neribota.

II. Mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai

7. Mokinių tarybos tikslai:

7.1. vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai sprendžiant mokyklos veiklos klausimus;

7.2. ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą;

7.3. skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

8. Mokinių tarybos uždaviniai:

8.1. aktyviai dalyvauti tobulinant ugdymo(si) procesą;

8.2. aktyviai dalyvauti mokyklos mikroklimato vertinime ir tobulinime;

8.3. organizuoti prevencinius renginius ir skatinti mokinius juose dalyvauti;

8.4. plėtoti ir skatinti mokinių veiklą;

8.5. bendradarbiaujant su mokyklos administracija, spręsti susijusias su mokiniais problemas;

8.6. dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose;

8.7. stebėti, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės;

8.8. stebėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas;

8.9. bendradarbiauti su kitomis Vilniaus miesto, kitų Lietuvos miestų bei užsienio mokyklomis;

8.10. organizuoti kultūrinius renginius mokykloje;

8.11. įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą.

III. Mokinių savivaldos struktūra

9. Mokinių tarybos nariais gali tapti visi 8, I – IV klasių Gimnazijos moksleiviai.

10. Mokinių tarybos nariai renkami kasmet klasėse..

11. Mokinių tarybos nariai renkami pagal tokią schemą: po vieną  atstovą iš kiekvienos klasės.

12. Mokinių tarybos narių schema gali būti koreguojama kiekvienais metais, atsižvelgiant į situaciją mokykloje ir pritarus daugumai Mokinių tarybos narių.

13. Mokinių tarybos naujos kadencijos pirmo posėdžio metu renkami: pirmininkas, 3 pavaduotojai ir sekretorius.

IV. Mokinių tarybos nario teisės

14. Rinkti ir būti išrinktam Mokinių tarybos pirmininku ar darbo grupės vadovu.

15. Aktyviai dalyvauti Mokinių tarybos veikloje.

16. Teikti siūlymus Mokinių tarybos vadovybei dėl Mokinių tarybos veiklos.

17. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą.

18. Laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai raštu.

19. Teikti siūlymus ugdymo proceso tobulinimui.

20. Skelbti informaciją mokyklos bendruomenei.

21. Dalyvauti sudarant sąrašus, deleguojant mokinius į mieste ar kitur vykstančius renginius.

V. Mokinių tarybos nario pareigos

22. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams.

23. Laikytis Mokinių tarybos nuostatų.

24. Lankyti visus Mokinių tarybos posėdžius.

25. Esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą pranešti Mokinių tarybos pirmininkui arba sekretoriui.

26. Tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti mokyklos valdyme.

27. Vykdyti visus Mokinių tarybos priimtus nutarimus.

28. Informuoti mokinius apie Mokinių tarybos posėdyje priimtus nutarimus.

29. Dalyvauti Mokinių tarybos organizuojamuose renginiuose.

30. Padėti spręsti mokyklos mokiniams iškilusias problemas.

VI. Mokinių tarybos pirmininko įgaliojimai

31. Organizuoti Mokinių tarybos posėdžius bei jiems pirmininkauti.

32. Kartu su sekretoriumi sudaryti posėdžių darbotvarkes.

33. Kontroliuoti posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.

34. Organizuoti Mokinių tarybos bendrą darbą.

35. Atstovauti mokyklai už jos ribų.

36. Atstovauti Mokinių tarybai ir mokyklai įvairiuose renginiuose.

37. Atstovauti Mokinių tarybos interesams mokykloje.

38. Ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitomis mokyklomis.

39. Metų pabaigoje atsiskaityti už Mokinių tarybos veiklą.

40. Mokinių tarybos pirmininkas yra nuolatinis Mokinių tarybos narys. 

VII. Mokinių tarybos veikos organizavimo tvarka

41. Mokinių tarybos nutarimai priimami Mokinių tarybos posėdžiuose.

42. Eilinių posėdžių organizavimo tvarka:

42.1. tarybos posėdžiai vyksta mažiausiai vieną kartą per mėnesį;

42.2. posėdžių darbotvarkę sudaro Mokinių tarybos pirmininkas;

42.3. jeigu į posėdį susirenka mažiau negu pusė Mokinių tarybos narių, posėdis laikomas neįvykusiu ir Mokinių tarybos pirmininkas skelbia naują posėdžio datą.

43. Kiekvienos kadencijos pabaigoje Mokinių taryba pristato savo veiklos ataskaitą.

VIII. Mokinių savivaldos rinkimai

44. Mokinių savivalda renkama kiekvienų mokslų metų pradžioje.

 

IX. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai

45. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas vieniems mokslo metams.

46. Mokinių tarybos pirmininkas gali būti perrinktas antrai kadencijai.

47. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai vyksta mokslo metų pabaigoje, naujos kadencijos pirmo posėdžio metu.

48. Mokinių tarybos pirmininką renka visi Mokinių tarybos nariai.

49. Mokinių tarybos nariai turi teisę balsuoti tik vieną kartą.

X. Mokinių tarybos nario šalinimo procedūra

50. Mokinių tarybos narys šalinamas esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių:

50.1. mokinių tarybos nuostatų pažeidimas;

50.2. savo pareigų nevykdymas;

50.3. šiurkštus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas;

50.4. nedalyvavimas posėdžiuose ir Mokinių tarybos veikloje.

51. Mokinių tarybos narys šalinamas už tai balsavus daugiau kaip 50 proc. Mokinių tarybos narių.

XI. Mokinių tarybos pirmininko nušalinimo procedūra

52. Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš pareigų esant bent vienai iš žemiau nurodytų priežasčių:

52.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas;

52.2. mokyklos direktoriaus papeikimas;

52.3. netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas;

52.4. šiurkštus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas.

53. Mokinių tarybos pirmininko pateikiamas raštiškas mokinių tarybos narių prašymas įtraukti nušalinimo klausimą į posėdžio darbotvarkę. Prašyme turi būti nurodomos nušalinimo priežastys.

54. Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš užimamų pareigų, jei tam pritaria 2/3 Tarybos narių.

55. Pašalintas Mokinių tarybos pirmininkas lieka Mokinių tarybos nariu.

56. Pirmininkas gali atsistatydinti raštiškai nurodęs priežastis Tarybai.

XII. Mokinių tarybos veiklos nutraukimas

57. Mokinių tarybos veikla gali būti nutraukta reorganizavus arba likvidavus Mokinių tarybą.

58. Priimti sprendimą dėl Mokinių tarybos likvidavimo gali tik Mokinių taryba 3/5 Tarybos narių balsų dauguma.

59. Mokinių tarybai nutraukus veiklą savo noru, likęs turtas lieka mokyklai.

XIII. Baigiamosios nuostatos

60. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas.

61. Mokinių tarybos nuostatų originalas saugomas Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje.

62. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos veiklą.

63. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai.

64. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami:

64.1. nuostatai papildomi, jei tam pritaria absoliuti Mokinių tarybos dauguma.

65. Mokinių tarybos nuostatus arba jų koregavimą tvirtina mokyklos direktorius.